4 Mayıs 2010 Salı

‹kili Delilik. Hamilelik.


Hamile kalma hissiyat›, bir kad›n›n yaflad›€› en karmafl›k duygulardan biri olsa gerek. Hamile kalmaya haz›r olmad›€›m›z dönemlerde, hamilelik ile ilgili korku dolu anlar yaflar›z. Adetin gecikti€i günlerde, "Ya hamile kald›ysam?", endiflesini duyar, test sonucunu beklerken " Allah'›m söz veriyorum, bir daha dikkat edece€im" diye yeminler ederiz. Sonuç negatif ç›kt›€›nda rahatlar, verdi€imiz sözleri unuturuz:) Çok kere bu gel-git dönemini yaflar, gece uykular›m›z› kaç›r›r›, sabah› zor ederiz.

Ama bir gün öyle bir an gelir ki, o yüce dürtü içimizde k›p›rdanmlar› bafllat›r. "Art›k bir çocuk istiyorum, onu büyütmeye haz›r›m" dürtüsü. Onca korku dolu ve yemin edilen zamanlardan sonra, art›k içimiz rahatt›r. "Ne olursa olsun" dönemine girmiflizdir. Türk filmlerindeki gibi, bu iflin hemen olaca€›n› düflünür, hamilelik haberini duymak için sab›rs›zlan›r›z. Eskiden utana s›k›la girdi€imiz eczane kap›lar›ndan, cengaver gibi girer, gururla "Bir gebelik testi lütfen" deriz. Koflarak, güle oynaya eve gelir, testi yapar ve bu sefer heyecanla sonucu beklemeye bafllar›z.

O da ne? Sonuç negatif mi? Önceden bu habere sevinirken, flimdi yelkenler suya düflmüfltür. Nas›l olur? o kadar da emindik ki olaca€›ndan. ‹kili delilik bafllam›flt›r. Bir zamanlar hamile kalma endiflesi flimdi yerini hamile kalamama psikolojisine b›rakm›flt›r.

‹çimizden flansl› olanlar, 2. ya da 3. denemede mutlu haberi al›rlar. Ancak ça€›m›zda bir çok kad›n, hamile kalmak için gerçekten çaba sarfediyor. Üzüntüler çekiy›r, umutsuzlu€a kap›l›yor. Hamile kalabilme oran› ise her ay %25. Bunu bilsekte içimizi hemen bir korku kapl›yor. "Bunca y›l her ay hamile kalmayay›m diye dua ettim, sonunda bu dua gerçek oldu" gibi hurafelere inanmaya bafll›yoruz:)

Sa€l›k aç›s›ndan çok ciddi problemler yoksa, emin olun her kad›n bir gün hamile kal›yor. Deneyimledi€im ve uzmanlardan dinledi€im bir gerçek var. E€er bu ifli kafaya takarsan›z, içinden ç›k›lmaz bir hal al›yor. Kendinize her gün flu cümleyi söyleyin "Ben bu bebe€i istiyorum, ve o gelece€i zaman› biliyor" Her bebek dünyaya gelmek istedi€i zamanda gelir. Sizin bebe€iniz ne zaman gelmek isterse, buna o karar verir. Rahatlay›n ve ona karar vermesi için zaman tan›y›n.

fiimdi s›ra bizim ufakl›kta, karar› ona b›rakt›k, art›k yolda:)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder